نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، تعیین ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و شخصیت کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونة آماری برابر با کل جامعة آماری (90 نفر) انتخاب شد، اما اطلاعات 83 درصد آنها مورد تحلیل قرار گرفت. جمع آوری داده ها توسط پرسشنامة جمعیت شناختی، رفتار شهروندی سازمانی (75/0 = ?) و شخصیت، مدل Big Five ، (71/0 = ?) انجام شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (کلوموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و دو رشته ای نقطه ای) با کمک نرم افزار SPSS 16 و EXCEL استفاده شد. بررسی های جمعیت شناختی نشان داد، از بین 75 نفر نمونة این تحقیق، 3/57 درصد مرد و 7/42 درصد زن بودند. بیشتر کارشناسان (7/54%) جوان و 24 تا 30 و 68 درصد آنها بین 1 تا 3 سال سابقة اشتغال داشتند. بین OCB و شخصیت ارتباط مثبت و معنی داری به دست آمد و از بین ابعاد پنچ گانة شخصیت، تنها دو بعد «استقبال از تجربه» و «وجدان» با OCB ارتباط مثبت و معنی داری داشتند (05/0 P<). همچنین یافته ها نشان داد، بین OCB و متغیرهای تعدیل کننده (سن، سابقة اشتغال و جنس) ارتباط معنی داری وجود ندارد (05/0 P>).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the Relationship between Organizational Citizenship Behavior and Personality in Experts of Sport Organization of Tehran Municipality

نویسندگان [English]

  • morteza azim zadeh 1
  • M Khabiri 2
  • H Asadi 2

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the relationship between organizational citizenship behavior (OCB) and personality in experts of Sport Organization of Tehran Municipality. The research was descriptive and correlational. Statistical sample equaled the statistical population (N=90), but only 83% of their data were analyzed. Demographic questionnaire, organizational citizenship behavior questionnaire (?=0.75) and personality (Big five model) questionnaire (?=0.71) were used in this study. Descriptive and inferential statistics (Pearson correlation, Spearman and Kolmogorov-Smirnov test) and SPSS13 and EXCEL software were used to analyze the data. The results showed that statistical sample (N=75) consisted of 57.3% men and 42.7% women. Most experts were young (54.7%) and aged between 25 and 30. They had an occupational career between 1 and 3 years (68%). There was a significant positive relationship between OCB and personality. There were also positive significant relationships between OCB and conscientiousness and OCB and eagerness for experience (P<0.05). There was no significant relationship between OCB and mediator variables (age, gender and occupational career) (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Big Five Model.
  • Experts
  • OCB
  • Personality
  • Sport Organization of Tehran Municipality