نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه گیلان

3 دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی

چکیده

در پژوهش حاضر وضعیت نشریه حرکت از آغاز (شماره 1، تابستان 1378) تا زمستان 1386 (شماره 34) بررسی شده است. به این منظور مقالات چاپ‌شده در این نشریه طی 34 شماره براساس موضوع تحقیق، گرایش موضوعی مقالات، رتبه علمی نویسندگان، روش تحقیق، نوع هم‌پژوهی، نوع استناد مقالات، نوع و تعداد منابع، دانشگاه محل فعالیت و اینکه آیا صاحبان مقاله از دانش‌آموختگان حوزه تربیت بدنی‌اند یا خیر، بررسی شد. روش تحقیق، توصیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل 338 مقاله به چاپ رسیده در نشریه حرکت طی 34 شماره و نمونه آماری برابر جامعه آماری است. باتوجه به تجزیه و تحلیل داده‌ها، در مجموع 338 مقاله با میانگین 94/9 برای هر شماره مشخص شد که از این میان بیشترین مقالات به‌صورت سه‌نفری (104 مقاله، 30 درصد) و کمترین مقدار (17 مقاله، 5 درصد) به‌صورت 5 نفری و بیشتر تهیه شده بود. در مجموع 7139 استناد منبعی با میانگین 12/21 برای هر مقاله صورت گرفته بود. در بین منابع اطلاعاتی، کتاب‌ها و مقالات قبل از پایان-نامه‌ها قرار گرفت و نشان داد که محققان این حوزه بیشتر کتاب و مقاله‌محورند. منابع زبان انگلیسی در استنادها بالاتر از زبان فارسی بود. روش توصیفی برای اجرای تحقیق با 158 مورد بیشترین و روش پس‌رویدادی با 21 مورد کمترین مورد استفاده را داشت. گرایش فیزیولوژی ورزشی با 147 مقاله بیشترین و بیومکانیک ورزشی با 9 مقاله کمترین مقدار را دارا بود. دانشگاه تهران با 103 مقاله، دانشگاه گیلان با 40 مقاله و دانشگاه تربیت مدرس با 23 مقاله، به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم و دانشگاه‌های شیراز، شهید رجایی و تربیت معلم سبزوار، با 1 مقاله در رتبه‌های آخر قرار داشتند. بیشتر مقالات چاپ‌شده توسط دانشجویان، دانش‌آموختگان و استادان تربیت بدنی و تعدادی نیز توسط پژوهشگران خارج از این حوزه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Descriptive Analysis of Harakat Science-Research Journal (Vol. 1-34)

نویسندگان [English]

  • seyed Nasrolah Sajadi 1
  • hossein eidi 2
  • javad mehrabani 2
  • homayoun abbadi 3

1

2

3

چکیده [English]

The current study aimed to investigate the status of Harakat Journal from its first volume (summer, 1378, No. 1) to the last one (winter, 1368). Descriptive research method was used. The statistical population included 338 published papers in 34 Harakat journals, and the statistical sample was equal to the statistical population. The data analysis identified 338 papers (average of 9.94) for each volume. In these papers, papers with three authors and five authors had the highest and the lowest percentage (30% and 5% respectively). Regarding research methods, 52% of papers were descriptive, 19% experimental and 29% semi- experimental. The sport physiology had the highest number of papers (n=147) and sport biomechanics the lowest number of papers (n=9). Regarding data sources, books and papers had the highest number of reference. Also, English language sources were more referred to than Persian language sources. University of Tehran with 103 papers, Guilan University with 40 papers and Tarbiat Modarres University with 23 papers occupied first to third places. On the other hand, universities of Shiraz, Shahid Rajaee and Sabzevar Tarbiat Moallem with 1 paper occupied the last place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Descriptive Analysis
  • Harakat Journal.