تحلیل توصیفی نشریه علمی – پژوهشی حرکت (شماره 1 تا 34)

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه گیلان

3 دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی

چکیده

در پژوهش حاضر وضعیت نشریه حرکت از آغاز (شماره 1، تابستان 1378) تا زمستان 1386 (شماره 34) بررسی شده است. به این منظور مقالات چاپ‌شده در این نشریه طی 34 شماره براساس موضوع تحقیق، گرایش موضوعی مقالات، رتبه علمی نویسندگان، روش تحقیق، نوع هم‌پژوهی، نوع استناد مقالات، نوع و تعداد منابع، دانشگاه محل فعالیت و اینکه آیا صاحبان مقاله از دانش‌آموختگان حوزه تربیت بدنی‌اند یا خیر، بررسی شد. روش تحقیق، توصیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل 338 مقاله به چاپ رسیده در نشریه حرکت طی 34 شماره و نمونه آماری برابر جامعه آماری است. باتوجه به تجزیه و تحلیل داده‌ها، در مجموع 338 مقاله با میانگین 94/9 برای هر شماره مشخص شد که از این میان بیشترین مقالات به‌صورت سه‌نفری (104 مقاله، 30 درصد) و کمترین مقدار (17 مقاله، 5 درصد) به‌صورت 5 نفری و بیشتر تهیه شده بود. در مجموع 7139 استناد منبعی با میانگین 12/21 برای هر مقاله صورت گرفته بود. در بین منابع اطلاعاتی، کتاب‌ها و مقالات قبل از پایان-نامه‌ها قرار گرفت و نشان داد که محققان این حوزه بیشتر کتاب و مقاله‌محورند. منابع زبان انگلیسی در استنادها بالاتر از زبان فارسی بود. روش توصیفی برای اجرای تحقیق با 158 مورد بیشترین و روش پس‌رویدادی با 21 مورد کمترین مورد استفاده را داشت. گرایش فیزیولوژی ورزشی با 147 مقاله بیشترین و بیومکانیک ورزشی با 9 مقاله کمترین مقدار را دارا بود. دانشگاه تهران با 103 مقاله، دانشگاه گیلان با 40 مقاله و دانشگاه تربیت مدرس با 23 مقاله، به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم و دانشگاه‌های شیراز، شهید رجایی و تربیت معلم سبزوار، با 1 مقاله در رتبه‌های آخر قرار داشتند. بیشتر مقالات چاپ‌شده توسط دانشجویان، دانش‌آموختگان و استادان تربیت بدنی و تعدادی نیز توسط پژوهشگران خارج از این حوزه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها