نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

4 کارشناس تربیت بدنی شهرداری تهران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه رضایتمندی مشتریان زن باشگاه های بدنسازی خصوصی و دولتی شهر تهران با روش توصیفی و از نوع پیمایشی و به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری، مشتریان زن باشگاه های بدنسازی شهر تهران بودند که دستِ کم شش ماه سابقه فعالیت ورزشی داشتند. براساس نمونه گیری خوشه ای پنج منطقه از شهر تهران انتخاب و سپس در این مناطق، 25 باشگاه خصوصی و 25 باشگاه دولتی به صورت تصادفی انتخاب شدند. در نهایت نیز 10 نفر از مشتریان هر باشگاه با نمونه گیری تصادفی گزینش شدند و تجزیه وتحلیل آماری روی 475 پرسشنامه انجام. شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با اعتبار 92% استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از آزمون t مستقل انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد، بین مؤلفه های رضایتمندی در باشگاه های خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود دارد که به جز مؤلفه رضایت از هزینه و شهریه که در آن میزان رضایتمندی در باشگاه های دولتی به طور معنی داری بالاتر بود (00/0 = P)، در دیگر مؤلفه ها، باشگاه های بدنسازی خصوصی به طور معنی داری مورد رضایت بیشتری بودند (05/0 >P). همچنین بین رضایت کلی مشتریان باشگاه های بدنسازی خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری مشاهده شد (00/0 = P) و مشتریان باشگاه های خصوصی رضایت بیشتری را نشان دادند. مهم ترین عاملی که موجب بروز این تفاوت در باشگاه های خصوصی و دولتی می شود، رضایت از تأسیسات و محیط فیزیکی باشگاه و همچنین نحوه برخورد مدیریت، مربیان و کارکنان باشگاه های خصوصی است که ممکن است ناشی از جلب رضایت مشتریان و درآمدزایی بیشتر در باشگاه های خصوصی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Female Customers' Satisfaction in Private and State Bodybuilding Clubs of Tehran

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Alidoust Ghahfarrokhi 1
  • hashem kouzechian 2
  • Majid Jalali Farahani 3
  • maryam torki 4

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate female customers' satisfaction in private and state bodybuilding clubs of Tehran with a descriptive method. The sample of this study consisted of the customers of private and state bodybuilding clubs in Tehran who had at least 6 months of sport participation. Based on systematic sampling, 5 regions of Tehran were selected. Then, 25 private and 25 state bodybuilding clubs from these regions were randomly selected. 10 subjects from these clubs randomly participated in this study and finally 475 questionnaires were collected. A questionnaire was used to collect the data (reliability=0.92). Independent sample t test was used to analyze the data. The results showed a significant difference in all parameters of satisfaction between private and state clubs. Except for cost and fee satisfaction parameter which was significantly higher in state clubs (P=0.00), satisfaction was significantly higher in private clubs for other parameters (P<0.05). Also, a significant difference was observed in overall customer satisfaction between private and state bodybuilding clubs (p=0.00), and the customers of private clubs had higher satisfaction. The most important factors that caused these differences were satisfaction from employees' behavior and quality of equipment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bodybuilding clubs
  • Customers' Satisfaction
  • Public
  • State.