نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه پیام نور تهران

4 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه سبک زندگی و رضایت زناشویی ورزشکاران و مقایسه آن با افراد عادی بود. نمونه آماری تحقیق متشکل از ورزشکاران متأهل باشگاه های فولاد مبارکه سپاهان، ذوب آهن و شهرداری در مجموع 120 نفر و افراد عادی بود. به این منظور گروه های ورزشکاران با جامعه آماری یکسان و گروه افراد عادی (100 نفر)، از بین افرادی که از لحاظ سن، جنس، درآمد و مدرک تحصیلی با جامعه آماری همتا بودند، به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده و اطلاعات آن از طریق سه پرسشنامه به دست آمده است. در این تحقیق برای رضایت زناشویی از پرسشنامه انریچ با اعتبار 95/0 و برای سبک زندگی از پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای 79/0 که روایی آن توسط استادان دانشگاه اصفهان تأیید شده و پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی استفاده شد. نتایج نشان داد که براساس ضریب همبستگی پیرسون بین سبک زندگی و رضایت زناشویی ورزشکاران در سطح 05/0

P بالاتر است و در مورد رضایت زناشویی بین افراد عادی ورزشکاران تفاوتی دیده نشد. براساس یافته ها، ارتباط سابقه فعالیت ورزشی، تعداد فرزندان و مدرک تحصیلی، سن، مدت ازدواج و میزان درآمد با سبک زندگی ورزشکاران در سطح 05/0

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Lifestyle and Marital Satisfaction in Athletes and Non-Athletes

نویسندگان [English]

  • nafise almasi 1
  • mohamad khabiri 2
  • aboualfazl farahani 3
  • rasoul hemayat talab 4

چکیده [English]

The aim of this research was to study the relationship between lifestyle and marital satisfaction in athletes and non-athletes. The statistical population of this research consisted of married athletes in Sepahan Foolad Mobarakeh, Zob-e-Ahan and municipality clubs as well as non-athletes (n=120). and ordinary people for this reason groups of athletes uniform statistical population and group of ordinary people (100 persons) were randomly selected frompeople who were match with statistical population in age, sex, outcome and education. A researcher – made questionnaire for lifestyle (?= 0.79), Enrich questionnaire for marital satisfaction (?=0.95) and the questionnaire of demographic characteristics were used to collect the data. Results of this research showed a significant and direct relationship between athletes' lifestyle and marital satisfaction (p<0.05). This relationship was significant for non-athletes as well. In addition, the findings indicated that lifestyle in athletes was better than non-athletes (P < 0.05), but no difference was observed in marital satisfaction between athletes and non-athletes. Also, according to multiple regression, there was a significant relationship between income, age, sex and duration of marriage as demographic characteristics and marital satisfaction. This relationship was reverse between duration of marriage and marital satisfaction. In addition, findings showed a significant relationship between sex as a demographic characteristic and lifestyle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Athletes.
  • Lifestyle
  • Marital Satisfaction