رابطه سبک زندگی و رضایت زناشویی در ورزشکاران و مقایسه آن با افراد عادی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه پیام نور تهران

4 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه سبک زندگی و رضایت زناشویی ورزشکاران و مقایسه آن با افراد عادی بود. نمونه آماری تحقیق متشکل از ورزشکاران متأهل باشگاه های فولاد مبارکه سپاهان، ذوب آهن و شهرداری در مجموع 120 نفر و افراد عادی بود. به این منظور گروه های ورزشکاران با جامعه آماری یکسان و گروه افراد عادی (100 نفر)، از بین افرادی که از لحاظ سن، جنس، درآمد و مدرک تحصیلی با جامعه آماری همتا بودند، به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده و اطلاعات آن از طریق سه پرسشنامه به دست آمده است. در این تحقیق برای رضایت زناشویی از پرسشنامه انریچ با اعتبار 95/0 و برای سبک زندگی از پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای 79/0 که روایی آن توسط استادان دانشگاه اصفهان تأیید شده و پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی استفاده شد. نتایج نشان داد که براساس ضریب همبستگی پیرسون بین سبک زندگی و رضایت زناشویی ورزشکاران در سطح 05/0

P بالاتر است و در مورد رضایت زناشویی بین افراد عادی ورزشکاران تفاوتی دیده نشد. براساس یافته ها، ارتباط سابقه فعالیت ورزشی، تعداد فرزندان و مدرک تحصیلی، سن، مدت ازدواج و میزان درآمد با سبک زندگی ورزشکاران در سطح 05/0

کلیدواژه‌ها