نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

تعارض، بخشی از زندگی و کار گروهی است و اگر بدرستی مدیریت نشود، در موفقیت و شکست تیم مؤثر خواهد بود. هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین نوع تعارض (وظیفه، ارتباطی)، سبک مدیریت تعارض (همکاری، رقابتی) و اثربخشی تیم‌های والیبال باشگاه‌های لیگ برتر کشور است. به این منظور، کلیه بازیکنان و مربیان 13 تیم شرکت‌کننده در شانزدهمین دوره مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران در سال 1386 به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های معتبر نوع تعارض جین، پرسشنامه مدیریت تعارض تجسولد و همکاران و پرسشنامه اثربخشی تیمی وان در وگت و آلپر استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش تعیین شاخص میانگین واریانس استخراج‌شده (AVE) و برای تعیین پایابی آن از روش پایابی مرکب (CR) استفاده شد. نتایج با استفاده از مدل معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی نشان داد که در تیم‌های والیبال لیگ برتر کشور بین تعارض وظیفه و ارتباطی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد و هر دو نوع تعارض وظیفه و ارتباطی در اثربخشی تیمی تأثیر منفی دارند. سبک مدیریت تعارض همکاری بر روی اثربخشی تیمی از دیدگاه مربیان و بازیکنان معنی‌دار بوده و این سازه بر روی اثربخشی تیمی از دیدگاه مربیان و بازیکنان اثر مثبت و معنی‌داری دارد. همچنین سبک رقابت بر روی اثربخشی از دیدگاه مربیان تأثیری منفی داشت و بر روی اثربخشی از دیدگاه بازیکنان تأثیر معنی‌داری به لحاظ آماری نشان نداد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Conflict Type, Conflict Management Approach and Team Effectiveness of Super League Volleyball Clubs

نویسندگان [English]

  • Abbas Naghizade Baghi 1
  • Hasan Asadi 2
  • mahmoud goudarzi 2
  • seyed Nasrolah Sajadi 2

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between conflict type (task, relation), conflict management approach (cooperative, competitive) and team effectiveness of Iranian super league volleyball clubs. The sample consisted of all players and coaches of 13 teams from 16th tournament of super league volleyball clubs in 2007 were selected. Jhen conflict type questionnaire, Tjosvold conflict management questionnaire and Van Der Vegt and Alper team effectiveness questionnaire were used to collect the data. To estimate the validity of the questionnaires, an average variance extracted method (AVE) and to estimate the reliability of the questionnaires, a composite reliability method (CR) was used. Findings indicated a positive significant relationship between task and relationship conflict in Iranian super league volleyball teams. Both conflicts had a negative effect on team effectiveness. Cooperative conflict management approach had a significant positive effect on team effectiveness from the viewpoints of coaches and players. Competitive conflict management approach had a negative effect on team effectiveness from the viewpoint of coaches and it had no significant effect on team effectiveness from the viewpoint of players.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict management approach
  • Conflict type
  • super league
  • Team Effectiveness.
  • Volleyball