نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی انگیزه های هواداران بازی های تیم ملی فوتبال ایران بود. به این منظور بر اساس مطالعة مبانی نظری و پیشینة تحقیق، 9 انگیزه شناسایی و پرسشنامه ای برای اندازه گیری آنها طراحی شد. پس از تأیید روایی پرسشنامه توسط متخصصان، پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 81/0 به دست آمد. هواداران تیم ملی فوتبال ایران در بازی ایران و امارات به عنوان جامعة آماری انتخاب شدند که تعداد آنها 30 هزار نفر برآورد شد. تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان 360 نفر بود. نتایج نشان می دهد که علاقه به تیم ملی، ملی گرایی، علاقه به فوتبال، زیبایی، هیجان، اجتماعی شدن، سرگرمی، گریز و علاقه به بازیکن، به ترتیب بیشترین اهمیت را در بین انگیزه های مورد بررسی داشتند. نتایج آزمون اسپیرمن در سطح معناداری 05/0 نشان داد که از بین انگیزه ها، تنها علاقه به فوتبال و زیبایی با میزان حضور رابطة معناداری داشتند. در نهایت این نتایج درک ما را از عوامل برانگیزانندة رفتارهای هواداران تیم ملی فوتبال و تمایلات آنها برای آمدن به ورزشگاه و حمایت از تیم افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of Motives in Fans of National Football Team of Iran

نویسندگان [English]

  • amin dehghan 1
  • abdolrahman khezri 1
  • ebrahim ali doust 2
  • rasoul hemayat talab 3

1

2

3

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the motives of fans who attended Azadi stadium to watch Iran and UAE football match held in June 2009. Based on a review of the current literature, nine motives were identified and a scale was developed to measure these motives. Validity of the questionnaire was verified by experts and reliability was estimated as 0.81 by Cronbach's alpha. The number of spectators in the stadium was estimated 30 thousand. 500 questionnaires were distributed by random sampling and 370 questionnaires were returned. The results showed that interest in the national team, nationalism, interest in football, aesthetics, eustress, socializing, entertainment, escape and interest in players were the most important motives respectively. The analysis of data showed that only interest in football and aesthetic had a significant relationship with attendance. Finally, the identification of important motives helps mangers focus on ways to satisfy the spectators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fan
  • Football National Team.
  • Motivation
  • spectators