اثر جنسیت و ورزش بر رضایتمندی از ابعاد بدنی و اضطراب اجتماعی – جسمانی دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 11

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه رازی

2 استادیار دانشگاه رازی

3 مربی دانشگاه رازی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه رضایتمندی از ابعاد بدنی و اضطراب اجتماعی – جسمانی دانشجویان باتوجه به عوامل جنسیت و ورزش بود. به این منظور 424 دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 11 مقیاس های رضایتمندی از ابعاد بدنی (BASS) و اضطراب اجتماعی جسمانی (SPAS7-) را تکمیل کردند. نتایج به دست آمده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره (MANCOVA) نشان داد، ضمن کنترل شاخص توده بدنی، ورزش (تیمی / انفرادی) بر امتیازهای به-دست آمده از مقیاس های رضایتمندی از ابعاد بدنی و اضطراب اجتماعی – جسمانی تأثیر دارد. اما جنسیت و تعامل جنسیت و ورزش بر امتیازهای به دست آمده از مقیاس های رضایتمندی از ابعاد بدنی و اضطراب اجتماعی - جسمانی تأثیری ندارد. در نتیجه گیری کلی، یافته های پژوهش نشان داد دانشجویان دختر و پسر ورزشکار در مقایسه با دانشجویان دختر و پسر غیرورزشکار، سطح بالاتری از رضایتمندی در ابعاد بدنی دارند، همچنین اضطراب اجتماعی – جسمانی کمتری را تجربه می-کنند.

کلیدواژه‌ها