نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه رازی

2 استادیار دانشگاه رازی

3 مربی دانشگاه رازی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه رضایتمندی از ابعاد بدنی و اضطراب اجتماعی – جسمانی دانشجویان باتوجه به عوامل جنسیت و ورزش بود. به این منظور 424 دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 11 مقیاس های رضایتمندی از ابعاد بدنی (BASS) و اضطراب اجتماعی جسمانی (SPAS7-) را تکمیل کردند. نتایج به دست آمده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره (MANCOVA) نشان داد، ضمن کنترل شاخص توده بدنی، ورزش (تیمی / انفرادی) بر امتیازهای به-دست آمده از مقیاس های رضایتمندی از ابعاد بدنی و اضطراب اجتماعی – جسمانی تأثیر دارد. اما جنسیت و تعامل جنسیت و ورزش بر امتیازهای به دست آمده از مقیاس های رضایتمندی از ابعاد بدنی و اضطراب اجتماعی - جسمانی تأثیری ندارد. در نتیجه گیری کلی، یافته های پژوهش نشان داد دانشجویان دختر و پسر ورزشکار در مقایسه با دانشجویان دختر و پسر غیرورزشکار، سطح بالاتری از رضایتمندی در ابعاد بدنی دارند، همچنین اضطراب اجتماعی – جسمانی کمتری را تجربه می-کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Gender and Sport on Satisfaction from Body Areas and Social - Physique Anxiety in Islamic Azad University Students

نویسندگان [English]

  • bahram yousefi 1
  • vahid tadibi 2
  • zohre hasani 3

چکیده [English]

The aim of this study was to compare the satisfaction from body areas and social - physique anxiety in Islamic Azad university students. For this purpose, 424 athlete and non-athlete undergraduate students completed body areas satisfaction scale (BASS) and seven-item social - physique anxiety scale (7-SPAS). Results of multivariate analysis of covariance (MANCOVA) showed that while sport (individual / team) participation has a significant effect on the scores obtained by body areas satisfaction scale and social - physique anxiety scale, but gender, interaction of gender and sport had no significant effect on the scores obtained by body areas satisfaction scale and social – physique anxiety scale. In conclusion, the results of this study revealed that male and female athlete students were more satisfied from their body areas and they experienced less social - physique anxiety when compared to male and female non-athlete students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body Areas Satisfaction
  • Gender
  • Social - Physique Anxiety.
  • Sport