نویسندگان

1 استاد دانشگاه پیام نور

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی

چکیده

یکی از اهداف و وظایف مهم نظام آموزشی هر کشور، پرورش نیروی انسانی متخصص و کارآمد مورد نیاز جامعه است. تأمین کارآمدتر نیروی متخصص، مستلزم هدفمند کردن محتوای درسی و مجموعه مفاهیمی است که دانشجویان در قالب آموزش های رسمی و غیررسمی طی سنوات تحصیل فرامی گیرند. گزینش محتوای درسی مرتبط با بازار کار، دانش آموختگان را کارآشناتر پرورش خواهد داد. هدف از این پژوهش، بررسی نقش آموزش های رسمی و برنامه های کمک درسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد در راستای تأمین مهارت کارآفرینی دانش آموختگان از نظر دانشجویان سال آخر است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان سال آخر رشته تربیت بدنی عمومی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی کشور بودند که تعداد آنها در سال تحصیلی 89 – 1388، 89 نفر بود. باتوجه به محدودیت جامعه آماری تحقیق، کل جامعه آماری به عنوان نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفت. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی بود. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته شامل 6 سؤال پاسخ بسته در مقیاس 5 درجه ای لیکرت برای دانشجویان استفاده شد که روایی آن توسط استادان تربیت بدنی تأیید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 83/0 محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد که دانشجویان محتوای دروس تخصصی تربیت بدنی را در ارتقای زمینه های نظری، پرورش مهارت کارآفرینی مناسب تشخیص داده اند (63/45%). ولی از پرورش زمینه های عملی آن چندان راضی نبودند و توجه عناصر مختلف برنامه های درسی رشته تربیت بدنی را در تأمین مهارت های فنی، شخصی و مدیریتی کارآفرینی ضعیف می دانند (49/41%). همچنین نتایج نشان داد دانشجویان نقش برنامه های فرادرسی را در آشنایی دانش آموختگان با بازار کار و کارآفرینی مؤثر می دانند (73/44) و در این میان به دلیل موانع و مشکلات موجود در دخالت و لزوم پشتیبانی دولت از فعالیت های کارآفرینان، اگر این فعالیت ها به بخش خصوصی واگذار شود، مسیر تحقیق کارآفرینی و خوداشتغالی دانش آموختگان دانشگاهی هموارتر می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین دیدگاه دانشجویان دانشگاه های حضوری و دانشجویان دانشگاه های نیمه حضوری در مورد نقش کارگاه های آموزشی، پروژه های کارورزی، مشارکت در برگزاری رویدادهای ورزشی، دوره های مربیگری و داوری و نقش دولت در ارتقای روحیه کارآفرینی دانشجویان، تفاوت معنی دار آماری وجود ندارد (در همه موارد 5/0 ?P).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Formal Education and Extra-Curricular Programs of Physical Education (MSc courses) in Providing Entrepreneurial Skills for Postgraduates from Senior Students' Viewpoints

نویسندگان [English]

  • aboualfazl farahani 1
  • mahmoud goudarzi 2
  • neda naderi 3

1

2

3

چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the role of formal education and extra curricular programs of physical education and sport sciences (MSc courses) in providing entrepreneurial skills for postgraduates from senior students' viewpoint. Statistical population of this research consisted of all senior students of general physical education (MSc level) of all state universities of Iran in 2009-2010 (n=89). With regard to the limitations of statistical population, the statistical population was considered as the statistical sample. The research was a descriptive survey. A research-made questionnaire was used to collect the data (the validity was approved by physical education instructors and the reliability was calculated as 0.83 by Cronbakh's alpha). The results showed that the students recognized that the contents of special courses of physical education were appropriate for promoting theoretical fields and educating entrepreneurship skills (45.63%), but they were not so satisfied with educating the practical fields and they recognized that different components of physical education curriculum played a weak role in providing technical, personal and management skills of entrepreneurship (41.49%). Also, the results of this research showed that the students considered the role of extra-curricular programs effective to familiarize postgraduates with job markets and entrepreneurship (44.73%). Meanwhile, due to the existing obstacles and problems in intervention, if entrepreneurial activities are transferred to the private section, the way will be paved for entrepreneurship researches and self-employment of the postgraduates. Also, the results indicated no significant difference between the students of traditional universities and distance universities in the role of educational workshops, training projects, holding sport events, coaching courses and the role of government in promoting entrepreneurial spirit of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Formal Education
  • Physical Education.