نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد ساری

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی وضعیت مدیریت خطرهای احتمالی در استادیوم های فوتبال کشور بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه مورد نظر، تمامی مدیران استادیوم های فوتبال کشور و نمونه تحقیق مدیران استادیوم هایی بودند که در استادیوم هایشان بازی لیگ برتر فوتبال برگزار می شد. نمونه این تحقیق شامل 50 مدیر استادیوم بود. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه (پرسشنامه مدیریت خطرهای احتمالی و پرسشنامه مشخصات فردی) بود که ضریب پایایی آن با استفاده از روش کودر – ریچاردسون (87/0 =a) محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی استفاده شد. در این پژوهش، برای بررسی وضعیت مدیریت خطرهای احتمالی در استادیوم های فوتبال، از 10 شاخص مدیریت خطرهای احتمالی استفاده شد. نتایج نشان داد که استادیوم ها وضعیت مناسبی از نظر مدیریت خطرهای احتمالی نداشتند. براساس نتایج این تحقیق، پیشنهاد می شود که مدیران استادیوم دانش پایه ای مدیریت خطر احتمالی و حقوق ورزشی را به منظور امن تر کردن محیط استادیوم برای تمامی تماشاگران کسب کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Viewpoints of Managers of Football Stadiums on Risk Management in Iran Football Stadiums

نویسندگان [English]

  • mohammad khabiri 1
  • seyed Nasrolah Sajadi 1
  • morteza doosti 2
  • a mohamadian 3

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the status of risk management in Iran football stadiums. The research method was descriptive and survey. The statistical population included all football stadium managers and the sample consisted of the managers of those stadiums in which football premier leagues were held (n=50). Two questionnaires were used to collect the data: risk management questionnaire and demographic questionnaire (their reliability was calculated by Kuder – Richardson method as a=0.87). Descriptive statistics were used to analyze the data. In this study, ten indexes of risk management were used to investigate the status of risk management in Iran football stadiums. The results showed that the stadiums did not enjoy proper status for risk management. The results of this study suggested that stadium managers should gain fundamental knowledge about risk management and sport law in order to provide safer stadium environment for all spectators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • football.
  • risk management
  • stadium