نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

2 استادیار دانشگاه گیلان

3 دانشیار دانشگاه گیلان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تعیین نوع رابطه هوش هیجانی و پنج مؤلفه آن با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود و جامعه آماری نیز کلیه معلمان تربیت بدنی استان زنجان در سال تحصیلی 1387 – 1386 بود. از بین 486 معلم تربیت بدنی، 215 نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی سیبریا شرینگ و پرسشنامه شاخص توصیف شغلی (JDL) بود. از روش های آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام و Z فیشر) برای تحلیل آماری داده های پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین هوش هیجانی با رضایت شغلی (349/0 = r) و همچنین بین سه مؤلفه مهارت های اجتماعی، همدلی و خودانگیزی با رضایت شغلی در سطح 05/0 ?P وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین پنج مؤلفه هوش هیجانی، متغیرهای مهارت های اجتماعی 442/0، همدلی 302/0 و خودانگیزی 235/0 پیش بینی کننده رضایت شغلی معلمان بودند. فیشر محاسبه شده نشان داد که تفاوت بین ضرایب همبستگی در بین معلمان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و معلمان دارای مدرک کارشناسی ارشد، در سطح 05/0 ?P معنی دار است. به نظر می رسد می توان در کنار فراهم ساختن امکانات و تأمین نیازهای بجای معلمان، با آموزش و افزایش هوش هیجانی، رضایت شغلی آنان را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Emotional Intelligence and Job Satisfaction in Physical Education Teachers

نویسندگان [English]

  • saeed yarmohammadi monfared 1
  • Mehrali Hemmati nezhadTouli 2
  • rahim ramazani 3

چکیده [English]

The aim of present study was to determine the relationship between emotional intelligence and its five domains with job satisfaction in physical education teachers. The research method was descriptive – correlation and statistical population consisted of all physical education teachers of Zanjan province in 1386-1387. Out of 486 physical education teachers, the sample of the study consisted of 215 teachers who were selected by random sampling proportional method. The research instruments were Supriya Schering emotional intelligence questionnaire and job descriptive index (JDI) questionnaire. Collected data were analyzed through descriptive and inferential methods such as Pearson correlation coefficient, stepwise regression coefficient and Fisher's exact test. Research results showed (P?0.05) showed a positive and significant relationship between emotional intelligence and job satisfaction (r=0.349) and three domains of emotional intelligence (self motivation, empathy, social skills) and job satisfaction. The result of stepwise regression coefficient showed among five domains of emotional intelligence, self motivation (0.442), empathy (0.302) and social skills (0.235) were predictors of job satisfaction in physical education teachers of Zanjan province. Fisher's test showed that the difference in correlation coefficients was significant at p?0.05 in physical education teachers with diploma and postgraduate certificate. It seems that in addition to providing facilities and meeting teachers' needs, the education and improvement of emotional intelligence will result in teachers' job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Job satisfaction
  • Physical Education Teachers.