نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه گیلان

2 مدرس دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد

3 استادیار دانشگاه گیلان

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

در پژوهش حاضر، رابطة سبک رهبری و برخی از ویژگی‌های فردی مربیان با انسجام گروهی و موفقیت تیم‌های شرکت‌کننده در مسابقات والیبال قهرمانی دختران دانشگاه‌های آزاد کشور بررسی شده است. از 135 ورزشکار شرکت‌کننده در مسابقات، 116 نفر (86 درصد) پرسشنامة مقیاس رهبری در ورزش (LSS) و محیط گروهی (GEQ) را تکمیل کردند. به کمک پرسشنامة LSS با 40 سؤال پنج بعد سبک رهبری مربیان و به وسیلة پرسشنامة GEQ با 18 سؤال، دو بعد انسجام تیمی اندازه‌گیری شد. ثبات درونی پرسشنامه‌ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0 و 71/0 به‌دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون‌های پارامتریک در سطح معنی‌داری 05/0P? استفاده شد. نتایج نشان داد که انسجام گروهی با سبک‌های رهبری آموزش و تمرین، حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت، رابطة مثبت و معنی‌داری دارد و با سبک رهبری آمرانه و دموکراتیک رابطة معنی‌داری ندارد. مقایسة سبک رهبری مربیان نشان داد که مربیان بیشتر از سبک رهبری آموزش و تمرین و کمتر از سبک رهبری آمرانه استفاده می‌کنند. علاوه بر این، نتایج نشان داد بین انسجام و موفقیت تیمی رابطة معنی‌داری وجود ندارد و مربیان تیم‌های موفق بیشتر از سبک رهبری آموزش و تمرین استفاده می‌کنند. همچنین بین سن مربیان و بازیکنان با سبک رهبری مربیان رابطة معنی‌داری مشاهده نشد. به‌طور خلاصه تأثیر سبک رهبری و رفتار مربیان بر انسجام گروهی و موفقیت تیمی، اهمیت استفادة مربیان از سبک رهبری مناسب را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Coaches' Leadership Styles and Group Cohesion and Team Success in Female Students of Volleyball Teams of Azad Universities

نویسندگان [English]

  • rahim ramzani nejad 1
  • misagh hosseini 2
  • noushin benar 3
  • fateme mohades 4

چکیده [English]

The present study aimed to examine the relationship between coaches' leadership styles and some personal characteristics with group cohesion and team success. Out of 135 athletes who participated in female volleyball championships of Azad universities, 116 athletes (86%) completed the demographic questionnaire, leadership scale for sport (LSS) and group environment questionnaire (GEQ). The LSS contained 40 items that measured five dimensions of leadership behaviors and the GEQ with 18 items assessed two dimensions of group cohesion. Cronbach’s alpha coefficient was used to examine the internal reliability of LSS (r = 0.91) and GEQ (r = 0.71). Data were analyzed with parametric tests at P?0.05. Results showed a positive significant relationship between coaches' behaviors of training and instruction, social support and positive feedback with group cohesion. There was no significant relationship between democratic and autocratic behaviors with group cohesion. Comparison of coaches' leadership styles demonstrated that coaches exhibited higher training and instruction and lower autocratic behavior. In addition, findings showed no significant relationship between group cohesion and team success and the coaches of successful teams exhibited higher training and instruction behaviors. Also, there was no significant relationship between age of players and age of coaches with coaching behaviors. In summary, the effect of coaching behaviors on group cohesion and team success obviously demonstrated the importance of using the appropriate leadership styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autocratic Behavior
  • Group cohesion
  • Team Success.
  • Training and Instruction