نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ساختار سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران با رویکردی کارآفرینانه و تبیین ارتباط آن با اثربخشی این سازمان بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی بودند که 194 نفر آنها براساس نمونه‌گیری تصادفی سهمیه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه ساختار کارآفرینانه و اثربخشی سازمانی، برای تعیین وضعیت ساختار کارآفرینانه و مؤلفه‌های آن و اثربخشی سازمانی، از آزمون میانگین جامعه تک‌نمونه‌ای و برای تبیین ارتباط بین متغیرهای پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد بین ساختار کارآفرینانه و تمامی ابعاد آن با اثربخشی سازمانی رابطه معنی‌دار و مستقیم وجود دارد. همچنین میانگین اثربخشی سازمانی و ساختار کارآفرینانه و تمامی مؤلفه‌های آن به شکل معنی‌داری از حد متوسط پایین‌تر است. براساس یافته‌های پژوهش، طراحی ساختار کارآفرینانه در سازمان تربیت بدنی در بهبود وضعیت اثربخشی این سازمان مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Entrepreneurial Structure and Organizational Effectiveness in Physical Education Organization of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • hashem kouzechian 1
  • mohamad ehsani 1
  • mohamad hadi seifi 2
  • sajad soleimani 3
  • shamsoddin rezaee 2

1

2

3

چکیده [English]

The purpose of the present study is to investigate the structure of Physical Education Organization of the Islamic republic of Iran with an entrepreneurial approach and to determine its connection with the effectiveness of this organization. 194 participants of this study were randomly selected from all expert staff of Physical Education Organization. Two questionnaires of entrepreneurial structure and organizational effectiveness were used to collect data. One – sample t test was used to determine the status of entrepreneurial structure and its components and the organizational effectiveness and Pearson correlation coefficient test was used to determine the relationship among the variables of the research. The results indicated a significant relationship between the entrepreneurial structure and test dimensions with the effectiveness of the organization. Also, mean of organizational effectiveness and entrepreneurial structure and all its dimensions were significantly lower than the intermediate level. On the basis of the findings of the present study, designing an entrepreneurial structure in Physical Education Organization can improve the effectiveness of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial structure
  • Organizational effectiveness
  • Organizational entrepreneurship
  • Physical Education Organization