نویسنده = ������������������ ���������� ��������
طراحی الگوی توانمندسازی و صلاحیت حرفه ای داوران تکواندو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

زهرا شهبازنژاد گنزق؛ زهرا حاجی انزهایی؛ فریده اشرف گنجویی