نویسنده = ������������ ����������
اثرحمایت سازمانی و سرمایه های روانشناختی بر توانایی انجام کار کارکنان در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور (با رویکرد مدل ساختاری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1400

محسن کرمی؛ بهرام یوسفی؛ سعید صادقی بروجردی