ارائه مدل پویای مدیریت استعداد برای سیاست گذاری آینده نگارانه (مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان)

فاطمه پژوهان؛ محمد سلطان حسینی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ سعید جهانیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

https://doi.org/10.22059/jsm.2021.314188.2625