نویسنده = ���������� ������ ����������
بررسی جایگاه تولید علم در مراکز، گروه‌ها و دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور

دوره 13، شماره 3، آبان 1400، صفحه 1017-1046

رضا رجبی؛ سپیده فهیمی فر؛ محمد کریمی زاده اردکانی؛ فرهاد رجبی