نویسنده = ������������ ��������
راهبردهای توسعه اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

شهناز کریمیان؛ اسرا عسکری؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه


طراحی الگوی توسعة اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1277-1293

شهناز کریمیان؛ اسرا عسکری؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه