نویسنده = ������������ ������ ��������
تحلیل پراکندگی و ارزیابی میزان دسترسی به کاربری های ورزشی بر پایه داده های شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

آرام مرادی؛ علیرضا دبیر؛ سید نعمت خلیفه