نویسنده = ���������� �������� ��������
طراحی مدل مدیریت استعداد در ورزش کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

حمیدرضا گوهررستمی؛ محمد صادق وقار