نویسنده = ���������� ������������ ��������
مذاکره برای امتیاز بهره‌برداری از مجموعه‌های ورزشی مبتنی بر نظریة بازی‌ها

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1157-1171

ژاله معماری؛ عباس رضایی پندری؛ زهرا آقاسیان