نویسنده = ������������ ����������
الگوى جانشین‌پرورى منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی

دوره 13، شماره 3، آبان 1400، صفحه 833-849

جواد کریمی؛ فرشته محمدی؛ ابوالفضل بجانی؛ فرشاد امامی