نویسنده = ������������ �������������� ����������
تاثیر مدیریت دانش بر توسعه گردشگری ورزشی استان کرمان

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 241-257

امین خدابخش زاده؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ اسماعیل شریفیان