نویسنده = �������������� ������������
مطالعۀ تحلیل موانع تأمین مالی کارآفرینان ورزشی به روش کیو (Q)

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 237-255

فریبرز رمضانی؛ محمد کشتی دار؛ داود مودی