مطالعۀ تحلیل موانع تأمین مالی کارآفرینان ورزشی به روش کیو (Q)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه آموزش تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی،دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزش، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ تحلیل موانع تأمین مالی کارآفرینان ورزشی به روش کیو انجام گرفت. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت اکتشافی و از نوع تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) بود. در این پژوهش 30 نفر از کارآفرینان ورزشی که بین 15 تا 40 سال تجربۀ فعالیت در عرصۀ کسب‌وکارهای ورزشی را داشتند، به‌عنوان جامعۀ هدف انتخاب شدند و با آنها مصاحبۀ مبتنی بر روش کیو انجام گرفت و کارت‌های مبتنی بر گزاره‌های کیو در بین آنان توزیع شد. براساس کارت‌های توزیع‌شده 38 گزارۀ نهایی شناسایی و در مرحلۀ بعد توسط مشارکت‌کنندگان اولویت‌بندی شدند. در نهایت با توجه به یافته‌ها و نتایج تحلیل عاملی کیو، مشخص شد نه الگوی ذهنی در زمینۀ موانع تأمین مالی کارآفرینان ورزشی وجود دارد که با توجه به این نه الگو می‌توان نتیجه گرفت که منابع مالی موتور محرکۀ کسب‌وکارهای ورزشی است و درصورتی‌که کارآفرینان برای رشد و توسعۀ کسب‌وکار با مواردی مانند بروکراسی‌های شدید اداری، فقدان دانش کارآفرینی و ارتباطات در جامعه و تسهیلات بانکی با سود بالا مواجه باشند، رونق به محیط کسب‌وکارهای ورزشی بازنمی‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها


 1. Urbano D, Aparicio S. Entrepreneurship capital types and economic growth: International evidence. Technological Forecasting and Social Change. 2016 Jan 1; 102:34-44.
 2. Welsh DH, Memili E, Kaciak E. An empirical analysis of the impact of family moral support on Turkish women entrepreneurs. Journal of Innovation & Knowledge. 2016 Jan 1;1(1):3-12.
 3. Borgers J, Pilgaard M, Vanreusel B, Scheerder J. Can we consider changes in sports participation as institutional change? A conceptual framework. International review for the sociology of sport. 2018 Feb;53(1):84-100.
 4. Ratten V. Sport entrepreneurship: Developing and sustaining an entrepreneurial sports culture. Springer; 2018 Feb 5.
 5. Ahmadpoor dariyani M. Identify Success Factors for Managing Human Resources in Small and Medium Business. Entrepreneurship Development,2017. 10(1):1-20. (In Persian).
 6. Straume, Solveig, Kari Bachmann, Guri K. Skrove, Sunniva Nerbøvik, and Kristin Røvik. "Prevention of economic exclusion in Norwegian football." (2018).
 7. EC. “Annual Report on European SMEs 2014/15.” Technical Report No. 2467-0162, European Commission, 2015a. “A European Framework for Simple and Transparen Securitisation.” Technical Report No. 15/5733, European Commission - Fact Sheet, 2015b.
 8. Kaya O, Masetti O. Small‐and Medium‐Sized Enterprise Financing and Securitization: Firm‐Level Evidence from the Euro Area. Economic inquiry. 2019 Jan;57(1):391-409.
 9. Nair T, Das K. Financing the Micro and Small Enterprises in India Antecedents and Emerging Challenges. Economic & Political Weekly. 2019.3:37-43.
 10. Kotler P, Armstrong G. Principles of Marketing, Sixteenth Edition, London: Pearson.2015.
 11. Cooray N. Cleaner production assessment in small and medium industries of Sri Lanka. Global Competitiveness through Cleaner Production: Second Asia Pacific Cleaner Production Roundtable. 1999 Apr.
 12. Porter M. Competitive Strategy (Technique by industry and competitor analysis), Published Rasa.2007. 12: 143.
 13. Wang Y, Fang W. Innovation and Development Strategy of China's Sports Industry under the New Economic Ecology. In2nd International Conference on Social Science, Public Health and Education (SSPHE 2018) 2019 Jan 9. Atlantis Press.
 14. Duygan-Bump B, Levkov A, Montoriol-Garriga J. Financing constraints and unemployment: Evidence from the Great Recession. Journal of Monetary Economics. 2015 Oct 1; 75:89-105.
 15. Beck T, Degryse H, De Haas R, Van Horen N. When arm's length is too far: Relationship banking over the credit cycle. Journal of Financial Economics. 2018 Jan 1;127(1):174-96.
 16. Beck T, Demirgüç-Kunt A, Maksimovic V. Bank competition, financing obstacles, and access to credit. The World Bank; 2003 Mar 14.
 17. Pissarides F, Singer M, Svejnar J. Objectives and constraints of entrepreneurs: evidence from small and medium size enterprises in Russia and Bulgaria. Journal of comparative economics. 2003 Sep 1;31(3):503-31.
 18. Hyz AB. Small and medium enterprises (SMEs) in Greece-Barriers in access to banking services. An empirical investigation. International Journal of Business and Social Science. 2011 Feb 1;2(2).
 19. Tertuliano IW, Rocha LE, De OV, Pavlović V, Machado AA, Fischer CN. Do financial results influence sports results in football industry? Case study of the Brazilian football league. Industrija. 2018;46(1):97-114.
 20. Brnada P. Basics of Sports Marketing. Translated by Morteza Azimzad et al., Mashhad: Ferdowsi University Press, Mashhad.2016:20. (In Persian).
 21. Maleki M, Hosseni SF. Identifying and Prioritizing the Effective Factors on Entrepreneurial Marketing in Small and Medium Business Enterprises Using the Quo Method. Master's thesis, MBA, Semnan University.2014. (In Persian).
 22. Sadeghi M. Identifying Managers Common Mental Models in Strategic Thinking (Case Study of Kish Free Zone) Master's Degree in Public Administration, Ilam University.2016. (In Persian).
 23. Danaeifar H, Hoseni SY, Shekha R. Q Methodology: Theoretical Foundations and Framework for Research. Tehran: Saffar.2013. (In Persian).
 24. Rauch A, Hatak I. A meta-analysis of different HR-enhancing practices and performance of small and medium sized firms. Journal of business venturing. 2016 Sep 1;31(5):485-504.