نویسنده = �������������� ��������������
طراحی مدل عوامل مؤثر بر توسعۀ به‌کارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی ایران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 161-181

صمد گودرزی؛ قدرت الله باقری؛ حمیدرضا یزدانی