نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استادیار، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی و مدلسازی عوامل مؤثر بر توسعۀ به‌کارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی ایران بود. روش تحقیق آمیخته و از نوع اکتشافی بود. بر این اساس تحقیق در دو بخش کیفی و کمی انجام گرفت. در بخش کیفی به‌منظور شناسایی عوامل مؤثر بر توسعۀ به‌کارگیری انرژی تجدیدپذیر از روش فراترکیب و ارائۀ نظریه‌ای در خصوص توسعۀ به‌کارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی با توجه به مؤلفه‌های یافت‌شده در قسمت فراترکیب، از روش تحقیق نظریه برخاسته از داده‌ها استفاده شد. در بخش کمی با نظرسنجی از خبرگان روایی مدل تأیید شد. در مرحلۀ فراترکیب جامعۀ مورد بررسی شامل کتاب‌ها، اسناد و مقالات پژوهشی با موضوع عوامل مؤثر بر توسعۀ به‌کارگیری انرژی تجدیدپذیر بود که پس از چند مرحله غربالگری 40 مورد وارد فرایند فراترکیب شد. در مرحلۀ نظریۀ داده‌بنیاد گلیزری و نظرسنجی خبرگان از نظرهای 7 نفر از خبرگان دانشگاهی صاحب‌نظر در حوزۀ انرژی تجدیدپذیر استفاده شد. با استفاده از فراترکیب 30 مفهوم شناسایی‌شده به‌عنوان عوامل مؤثر بر توسعۀ به‌کارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی در 9 مقولۀ مسائل بین‌المللی، مسائل ملی، توانمندی‌های طبیعی، توانمندی‌های فنی، توانمندی‌های اقتصادی، توانایی‌های مدیریتی، ویژگی‌های بازار، مسائل اجتماعی و فرهنگی و ویژگی‌های ساختمان تقسیم شدند، سپس با استفاده از کدگذاری انتخابی و نظری رویکرد گلیزری داده‌بنیاد ارتباط بین این مقوله‌ها مشخص و مدل برخاسته از پژوهش ارائه شد. روایی مدل نهایی از طریق نظرسنجی خبرگان و به روش سیگمای شمارشی 855/0 به‌دست آمد. دولت و حکومت باید با اتخاذ سیاست‌های بین‌المللی و سیاست‌های انرژی مناسب زمینۀ لازم برای دسترسی به انرژی تجدیدپذیر ارزان‌قیمت در کشور را فراهم کند و با آموزش و فرهنگ‌سازی و وضع قوانین استفاده از انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی را توسعه دهد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing the Model of Factors Affecting the Development of Renewable Energy Use in Iran Sport Facilities

نویسندگان [English]

  • Samad Goodarzi 1
  • Ghodratallah Bagheri 2
  • Hamidreza Yazdani 3

1 Ph.D. of Sport Management, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran

2 Associate Professor of sport management, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran

3 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran

چکیده [English]

This study aimed to identify and develop a model of those factors affecting the development of renewable energy use in Iran sport facilities. The research method was mixed and exploratory. Accordingly, this research was conducted in two qualitative and quantitative phases. In qualitative phase, the meta-synthesis method was used to identify the those factors affecting the development of renewable energy use and the grounded theory was used to present a theory for the development of using renewable energy in sport facilities with an emphasis on the elements found in meta-synthesis phase. In quantitative phase, the model validity was confirmed by experts’ viewpoints. In the meta-synthesis phase, the population contained books, research documents and articles with the subject of those factors affecting the development of using renewable energy. After screening for several times, 40 cases were entered into the meta-synthesis stage. In the stage of Glaser grounded theory, the viewpoints of 7 academic experts in the field of renewable energy were used. Using meta-synthesis, 30 concepts were identified as factors affecting the development of using renewable energy in sport facilities that were divided into 9 categories: international issues, national issues, natural abilities, technical abilities, economic abilities, managerial abilities, market properties, social and cultural issues and building properties. Then, the relationships of these categories were specified by selective and theoretical coding of Glaser grounded theory, and the model developed from the research was presented. The validity of the final model was obtained as 0.855 by experts’ viewpoints and counting sigma method. The government should lay the groundwork for accessing cheap renewable energy in the country by adopting appropriate international policies and energy policies and develop the use of renewable energy in sport facilities by education and culturalization and laying down the rules.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grounded theory
  • meta-synthesis
  • renewable energy
  • sport facilities
1. Jalali Farahani M. Management of sport installation, equipment and facilities (in Persian). 2nd ed. Tehran: Tehran University; 2008.
2. Nord N, Mathisen HM, Cao G. Energy cost models for air supported sports hall in cold climates considering energy efficiency. Renewable Energy. 2015;84:56-64.
3. Smith CB. Efficient electricity use. A reference book on energy management for engineers, architects, planners, and managers. 1978.
4. Smulders T. Green stadiums: as green as grass [MSc]. Utrecht: Utrecht University; 2012
5. Naderi Mahdiei K, Mahmodiyan K. [Analysis of barriers and solutions for using solar energy from farmers in Hegmataneh (in Persian)]. Journal of Energy of Iran. 2016; 19(2):57-68.
6. Pfeiffer B, Mulder P. Explaining the diffusion of renewable energy technology in developing countries. Energy Economics. 2013;40:285-96.
7. Chard C, Mallen C. Renewable energy initiatives at Canadian sport stadiums: A content analysis of web-site communications. Sustainability. 2013;5(12):5119-34.
8. Vachon S, Menz FC. The role of social, political, and economic interests in promoting state green electricity policies. Environmental Science & Policy. 2006;9(7-8):652-62.
9. Shabani Moghadam K, Yousefi B, Ahmadi A. Sport and Environment (in Persian). 1nd ed. Tehran: Press Organization (SID); 2015.
10. Bakhteyari A. A Study of the Status of Renewable Energy and Environmental Impacts of the Energy Sector in Iran (in Persian). The first applied research in the environment, water and natural resources; Arak. Arak University; 2015.
11. Zangane Namdar S, Mirzaie M. Multi-criteria economic, social, and social assessment for clean energy through hierarchical analysis process (in Persian). Second Clean Energy Annual Conference; Kerman. International Center of Science and Technology; 2012.
12. Mirza Housaini M. Study of the energy management situation in indoor sports facilities in Kerman province according to national building regulations [MSc] (in persian). Kerman: Shahid Bahonar University; 2011.
13. Adachi C. The adoption of residential solar photovoltaic systems in the presence of a financial incentive: A case study of consumer experiences with the Renewable Energy Standard Offer Program in Ontario [MSc]. Waterloo: Waterloo university; 2009.
14. Ansari MF, Kharb RK, Luthra S, Shimmi SL, Chatterji S. Analysis of barriers to implement solar power installations in India using interpretive structural modeling technique. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2013;27:163-74.
15. Bonnke BM. An assessment of factors influencing the choice and adoption of biogas technology among the peri-urban residents of Kisii County [Ph. D]. Nairobi: Kenyatta University; 2014.
16. Byrnes L, Brown C, Foster J, Wagner LD. Australian renewable energy policy: Barriers and challenges. Renewable Energy. 2013;60:711-21.
17. Sener ŞE, Sharp JL, Anctil A. Factors impacting diverging paths of renewable energy: : A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017 Jul;81(2):2335-2342.
18. Claudy MC, Peterson M, O’Driscoll A. Understanding the attitude-behavior gap for renewable energy systems using behavioral reasoning theory. Journal of Macromarketing. 2013;33(4):273-87.
19. Darmani A, Arvidsson N, Hidalgo A, Albors J. What drives the development of renewable energy technologies? Toward a typology for the systemic drivers. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2014;38:834-47.
20. de Faria Jr H, Trigoso FBM, Cavalcanti JoAM. Review of distributed generation with photovoltaic grid connected systems in Brazil: Challenges and prospects. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017;75:469-75.
21. Dragoman MC. Factors influencing local renewable energy initiatives in different contexts: comparative analysis: Italy, Romania and the Netherlands [MSc]. Enschede: Twente University; 2014.
22. Dulal HB, Shah KU, Sapkota C, Uma G, Kandel BR. Renewable energy diffusion in Asia: Can it happen without government support? Energy Policy. 2013;59:301-11.
23. Elahi S, Gharibi J, Majidpour M, Anvari Rostami A. [Routine Renewable Energy Technologies: A grounded theory approach (in Persian)]. Journal of Innovation Management. 2015;4(2):23-56.
24. Engelken M, Römer B, Drescher M, Welpe IM, Picot A. Comparing drivers, barriers, and opportunities of business models for renewable energies: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2016;60:795-809.
25. Fadaie Amir D, Shams Esfandabadi Z, Abbasi A. [The reasons for not fulfilling the country's goals in the renewable energy sector in the fourth development plan (in Persian)]. Journal of Energy of Iran. 2010;13(2):23-34.
26. Hafeznia H, Aslani A, Anwar S, Yousefjamali M. Analysis of the effectiveness of national renewable energy policies: A case of photovoltaic policies. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017;79:669-80.
27. Heiskanen E, Matschoss K. Understanding the uneven diffusion of building-scale renewable energy systems: A review of household, local and country level factors in diverse European countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017;75:580-91.
28. Huang W-C, Jhong C-H, Ding J-F. Key factors influencing sustainable development of a green energy industry in Taiwan. Mathematical Problems in Engineering. 2013:1-10.
29. Huybrechts B, Mertens S. The relevance of the cooperative model in the field of renewable energy. Annals of Public and Cooperative Economics. 2014;85(2):193-212.
30. Ikejemba ECX, Mpuan PB, Schuur PC, Van Hillegersberg J. The empirical reality & sustainable management failures of renewable energy projects in Sub-Saharan Africa (part 1 of 2). Renewable energy. 2017;102:234-40.
31. Ince D, Vredenburg H, Liu X. Drivers and inhibitors of renewable energy: A qualitative and quantitative study of the Caribbean. Energy Policy. 2016;98:700-12.
32. Karatayev M, Hall S, Kalyuzhnova Y, Clarke MlL. Renewable energy technology uptake in Kazakhstan: Policy drivers and barriers in a transitional economy. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2016;66:120-36.
33. Kenfack J, Bossou OV, Tchaptchet E. How can we promote renewable energy and energy efficiency in Central Africa? A Cameroon case study. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017;75:1217-24.
34. Kiara CK. Determinants That Influence the Implementation of Infrastructure Development Projects in Renewable Energy Sector in Kenya: A Case of Kenya Electricity Generating Company Limited [MSc]. Nairobi: Nairobi university; 2013.
35. Li H, Guo S, Cui L, Yan J, Liu J, Wang B. Review of renewable energy industry in Beijing: Development status, obstacles and proposals. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2015;43:711-25.
36. Lucas H, Fifita S, Talab I, Marschel C, Cabeza LF. Critical challenges and capacity building needs for renewable energy deployment in Pacific Small Island Developing States (Pacific SIDS). Renewable energy. 2017;107:42-52.
37. Lüthi S, Wüstenhagen R. The price of policy risk Empirical insights from choice experiments with European photovoltaic project developers. Energy Economics. 2012;34(4):1001-11.
38. Luthra S, Kumar S, Garg D, Haleem A. Barriers to renewable/sustainable energy technologies adoption: Indian perspective. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2015;41:762-76.
39. Lutz LM, Fischer L-B, Newig J, Lang DJ. Driving factors for the regional implementation of renewable energyâ€گA multiple case study on the German energy transition. Energy Policy. 2017;105:136-47.
40. Martin NJ, Rice JL. Developing renewable energy supply in Queensland, Australia: A study of the barriers, targets, policies and actions. Renewable Energy. 2012;44:119-27.
41. Maynard JE, Lovecraft A, Rose C, Chapin Iii T. Factors influencing the development of wind power in rural Alaska communities [Ph. D]. Fairbanks: Alaska Fairbanks University; 2010.
42. Midilli A, Dincer I, Ay M. Green energy strategies for sustainable development. Energy Policy. 2006;34(18):3623-33.
43. Moadi Rodsari M, Bosheri A. [System Analysis of Wind Power Usage Status in the Country Using the Technology Innovation System Approach (in Persian)]. Journal of Parliament and strategy. 2017;24(89):185-221.
44. Ozcan M. Assessment of renewable energy incentive system from investors' perspective. Renewable Energy. 2014;71:425-32.
45. Painuly JP. Barriers to renewable energy penetration; a framework for analysis. Renewable energy. 2001;24(1):73-89.
46. Recalde MY. The different paths for renewable energies in Latin American Countries: the relevance of the enabling frameworks and the design of instruments. Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment. 2016;5(3):305-26.
47. Rosso-Cerón AM, Kafarov V. Barriers to social acceptance of renewable energy systems in Colombia. Current Opinion in Chemical Engineering. 2015;10:103-10.
48. Seetharaman A, Sandanaraj LL, Moorthy MK, Saravanan AJR, Reviews SE. Enterprise framework for renewable energy. 2016;54:1368-81.
49. Silva CET. Factors Influencing the Development of Local Renewable Energy Strategies [MSc]. Lund: Lund university; 2008.
50. Wüstenhagen R, Bilharz M. Green energy market development in Germany: effective public policy and emerging customer demand. Energy policy. 2006;34(13):1681-96.
51. Yaqoot M, Diwan P, Kandpal TC. Review of barriers to the dissemination of decentralized renewable energy systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2016;58:477-90.
52. Yoon J-H, Sim K-h. Why is South Korea's renewable energy policy failing? A qualitative evaluation. Energy Policy. 2015;86:369-79.
53. Danaiefard H, Alvani S, Azar A. Methodology of Qualitative Research in Management: A Comprehensive Approach. 3nd ed ed. Tehran: Safar; 2015.
54. Glaser BG. Doing grounded theory: Issues and discussions: Sociology Press; 1998.