نویسنده = �������������������� ��������
طراحی مدل ورزش شهروندی در کلانشهر تهران با استفاده از نظریة داده‌بنیاد

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 789-817

میثم اللهمرادی؛ سید محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی