نویسنده = ������������ ���������������������� ������������������