تأثیر آمیختۀ بازاریابی سبز بر تصمیم خرید محصولات ورزشی (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه‌های عرضۀ محصولات ورزشی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی،دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آمیختۀ بازاریابی سبز بر تصمیم خرید محصولات ورزشی (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه‌های عرضۀ محصولات ورزشی شهر تهران) است. جامعۀ آماری مورد پژوهش کلیۀ فروشگاه‌های عرصۀ محصولات ورزشی شهر تهران است که در بازۀ زمانی مهرماه 94 برای خرید کالا به این فروشگاه­ها مراجعه کرده‌اند. در این میان با استفاده از روش نمونه‌گیری­ اتفاقی (در دسترس) 384 نفر به‌عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. طرح پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوۀ گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع همبستگی است. اطلاعات از طریق پرسشنامه­­های محقق‌ساخته جمع‌آوری شد. به‌منظور سنجش پایایی پرسشنامۀ حاضر از آلفای کرونباخ استفاده شد. آلفای کرونباخ به‌دست‌آمده از پرسشنامۀ قصد خرید و بازاریابی سبز به‌ترتیب 79/. و 81/0 است. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و آمار استنباطی) و رگرسیون چندمتغیره با نرم‌افزارSpss  نسخۀ 20 استفاده شد. یافته­ها نشان داد کلیۀ مؤلفه‌های آمیختۀ بازاریابی سبز (قیمت، محصول، توزیع و ترفیع) بر تصمیم خرید محصولات سبز ورزشی تأثیر مثبت و معناداری دارد. ازاین‌رو توصیه می‌شود قیمت، توزیع و محصول سبز کالاهای ورزشی طوری باشد که توان رقابت با محصولات مشابه در بازار را داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. رمضانیان، محمدرحیم؛ اسماعیل‌پور، رضا؛ تندکار، سیده هدیه (1389). «تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر فرایند تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کنندگان (مطالعۀ موردی: مصرف‌کنندگان خانگی لامپ کم‌مصرف شهر رشت)»، نشریۀ مدیریت بازرگانی، دورۀ 2، ش 5، ص 98 – 79.
 2. سعادت، محمدرضا؛ ناییجی، محمدجواد؛ اشکان‌نژاد، مهرسیما (1386). «بازاریابی سبز: کلید طلایی بازاریابی هزارۀ سوم»، بررسی‌های بازرگانی، ش 25، ص 128-122.
 3. رعنایی کردشولی، حبیب‌اله؛ اله‌یاری بوزنجانی، احمد (1391). «بررسی تأثیر آمیختۀ بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرف‌کنندگان (مطالعۀ موردی: مصرف‌کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در شهرستان شیراز)»، فصلنامۀ علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، ش اول، شمارۀ پیاپی(4).
 4. هنری، حبیب (1384). «بنیادهای بازاریابی در ورزش زنان»، تهران: پنجمین کنگرۀ بین‌المللی علمی – ورزشی به‌سوی آینده (مجموعه مقالات).
  1. Akehurst G, Afonso C, Gonçalves HM(2012). Re-examining green (22) purchase behaviour and the green consumer profile: new evidences. Management Decision. 2012;50(5):972-88.
  2. Alipour, M. 2010. Marketing and Market Management with Modern (25) Approach. (1st ed.), p: 50.
  3. Cao, X. (2011). “Does It Pay to Be Green? An Integrated View of Environmental Marketing with Evidence from the Forest Products Industry in (5)China”. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.
  4. Chan, R. Y. (2001), “Determinants of Chinese.(6) Consumers’ Green Purchase Behavior”. Psychology &Marketing, 18 (4), pp: 389–413.
  5. Doayi, H., Fathi A., & Sheikhian A. 2006. Green Marketing. (24)Monthly Journal of Tadbir.17:173.35-49.
  6. Fikre Kabashi Elemeen(2015). The Green Marketing Orientation (28) & Environment Friendly Products Green Plastic Bag in Sudan. American International Journal of Social Science. 2015; Vol. 4, No. 3; June. 
  7. Grant, J. (2008), “Green marketing, Strategic(7) .  direction” , 24 (6), pp: 25-27.
  8. Hajieqrari A, editor(2014). Green marketing and its impact on (23) consumer behavior in selected sports shops in East Azerbaijan (Tabriz, Marand, Maragheh). First National Conference of Sports Management Application; 2014; Garmsar, Iran: Garmsar Branch, Payam Noor University.
  9. Hokey min , & William p. galle . (2001). “Green purchasing practices (8) of us firms”. international journal of operations & production management, 21, 1222-1238.
  10. Kalafatis, S. P. , Pollard, M. , East, R. , & Tsogas, M. H. (1999), “Green marketing and Ajzen's theory of planned behaviour: a cross-market (9) .examination”, Journal of consumer marketing , 16 (5), PP: 441-460.
  11. Kamble, Vinay B. (2007). “Incandescent Bulbs; A Burnt .(10) out Case?” Dream 2047, 9(9).
  12. ken peattie , & martin charter. “Green (11)marketing”. In chapter28.
  13. Lalit M. Johri, & Kanokthip (12) Sahasakmontri. (1998). “Green marketing of cosmetics and toiletries in Thailand”. journal of consumer marketing, 15, 265- 281. 23.Lee,
  14. Lassner, Erik, Schubert, Wolf-Dieter (2007). “Tungsten is still (13). very much an element of lighting”, 20th Annual General Meeting of Inernational Tungsten Industry Association.
  15. Lee, K. (2008), “Opportunities for green marketing: young (14). consumers, Marketing Intelligence & Planning” , 26 (6), PP: 573-586.
  16. Manrai, L. A. , Manrai, A. K. , Lascu, D. N. , & Ryans, J. K. (1997), “How Green-Claim Strength and Country Disposition Affect Product Evaluation  (15). and Company Image, Psychology & Marketing” , 14 (5), PP: 511–537.
  17. Polonsky, M. J. (1995), “A stakeholder theory approach to (18). designing environmental marketing strategy”, Journal of business & industrial marketing ,10 (3), PP: 29-46.
  18. Prakash, Aseem, (2002).”Green Marketing, Public Policy and (19).  Managerial Strategies”, Bus. Strat. Env. 11.
  19. Soonthonsmai, Vuttichat, (2007). “Environmental Or Green (16) . Marketing As Global Competitive Edge: Concept, Synthesis, And Implication, EABR (Business) & ETLC (Teaching) Conference Proceedings, Venice, Italy”.
  20. Suplico, L. T. (2009), Impact of green marketing on the students (27) purchase decision, Journal of International Business Research, 8 (2), PP: 71-81.         
  21. Taleghani, M., Rad, S.K. & Rahmati, Y. (2012). The Role of Innovation (26) in the Relationship between Knowledge Management and Competitive Advantage (An Empirical Study of Tourism Industry). Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(4), 3607-3614.
  22. Vaaland, T. , Heide, M. & ,Gronhaug, K. (2008), “Corporate social (21).  responsibility: investigating theory and research in the marketing context”, European Journal of Marketing, Vol. 42, No. 9/10, pp: 927-953
  23. Vlosky, Richard P., Ozanne, L.K., Fontenot, R. J., (1999). “A conceptual model of US consumer willingness-to-pay for environmentally certified  (17).  wood products”, Journal of Consumer Marketing, 16 (2).
  24. Winski, J. M. (1991), “Big prizes, but no easy (20). answers, Advertising age” , 26.