نویسنده = �������������� ��������
رابطه بین توانمندسازی و چابکی نیروی انسانی در هیئت های ورزشی شهر اصفهان

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1077-1091

آرزو دهقانی؛ احمد علی آصفی؛ مسعود نادریان جهرمی