نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورشی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورشی ، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورشی ، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تعیین رابطة بین توانمندسازی و چابکی نیروی انسانی در هیأت‌های ورزشی شهر اصفهان بود. تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و با توجه به هدف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعة آماری تحقیق تمامی کارکنان هیأت‌های ورزشی شهرستان اصفهان (416 نفر) بودند که از این تعداد با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 201 نفر به‌عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. در تحقیق حاضر ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری داده‌ها دو پرسشنامة استاندارد توانمندسازی کارکنان اسپرتیزر (1995) و پرسشنامة چابکی نیروی انسانی دایر و شافر (1998) بود. روایی محتوایی و صوری ابزار تحقیق براساس مبانی نظری و با استفاده از نظر استادان و متخصصان در این زمینه لحاظ شد. پایایی پرسشنامه‌های توانمندسازی و چابکی نیروی انسانی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به‌ترتیب 87/0 و 93/0 به‌دست آمد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی (جداول، میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون پیرسون و رگرسیون چندمتغیره) استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطة مثبت و معناداری بین توانمندسازی و چابکی نیروی انسانی وجود دارد. همچنین تمام مؤلفه‌های توانمندی (معنا‌داری، خودتعیینی، شایستگی و مؤثر بودن) پیش‌بین معنادار چابکی نیروی انسانی بودند. بنابراین می‌توان گفت با افزایش سطوح توانمندی کارکنان هیأت‌های ورزشی شهرستان اصفهان می‌توان سطح چابکی آنان را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between empowerment and manpower agility in sports boards of Isfahan city

نویسندگان [English]

  • Arezoo Dehghani 1
  • Ahmad Ali Asefi 2
  • Masoud Naderian Jahromi 3

1 Master of Science, Faculty of physical education and sport sciences. University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Assistant professor, Faculty of physical education and sport sciences. University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Associated professor, Faculty of physical education and sport sciences. University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the relationship between empowerment and agility in sports boards of Isfahan city. The present study is a descriptive study of the correlation type and according to the purpose of the research, it is a type of applied research. The participants of this study includes all sports boards' employees of Isfahan city (416 people) which 201 persons were chosen in order to simple random sampling method using Krejcie & Morgan table (1970). The instruments that used to collect data were two standard questionnaires that are Spreitzer Psychological Empowerment Questionnaire (1995) and Dyer and Shafer human resources agility questionnaire (1998). Content and face validity were considered using research tools based on the theoretical foundations of professors and specialists in this field. The reliability of psychological empowerment and human resources agility questionnaires were 0.83 and 0.93, respectively, using Cronbach's alpha formula. To analyze the data, descriptive statistics (tables, mean, and standard deviation) and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation, and multiple regression) were used. The results showed that a significant relationship existed between the psychological empowerment and human resources agility. As well as all components of capacity (significantly, determination, competence and effectiveness) is a significant predictor of human resources agility. So we can say with increasing levels of psychological empowerment of sports boards members of Isfahan city can increase their agility level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility manpower
  • Competence
  • Determination
  • Effectiveness
  • Empowerment
  • Significantly
  • Sports boards
1. Jasbi A. Fundamentals of Management. Tehran: Islamic Azad University Press, (2006). (In Persion)
2. Kim S. Research paradigms in organizational learning and performance: Competing modes of inquiry. Information Technology, Learning, and Performance Journal. 2003;21(1):9.
3. Sajadi N. Management of sports organizations. Tehran: Samat Publications; (2001). (In Persion)
4. Gunasekaran A. Agile manufacturing: enablers and an implementation framework. international journal of production research. 1998;36(5):1223-47.
5. Hopp WJ, Oyen MP. Agile workforce evaluation: a framework for cross-training and coordination. Iie Transactions. 2004;36(10):919-40.
6. Amini F. Ebrahimi M. The role of human resource management in organizational agility. Fifth National Conference on Management Techniques and Sustainable Economics, Shiraz: Pendar Andish Rahpoo Company; (2015). p. 14-5. (In Persion)
7. Nikbakht M. Navanbakhsh M, Jadidi L., and Fakhimi A. Empowering human resources to improve organizational agility. Second National Conference on Industrial Engineering and Systems,; Islamic Azad University, Najafabad Branch. (2013). p. 1-8. (In Persion)
8. Dyer L, Shafer RA. Dynamic organizations: Achieving marketplace and organizational agility with people. 2003.
9. Abdollahi B. Psychological Empowerment of Human Resources: Perspectives and Dimensions. Proceedings of the Third International Conference on Management; Tehran: Aria Industrial Research Group (2005). (In Persion)
10. Lawler III EE. Total quality management and employee involvement: are they compatible? Academy of Management Perspectives. 1994;8(1):68-76.
11. Thomas KW, Velthouse BA. Cognitive elements of empowerment: An “interpretive” model of intrinsic task motivation. Academy of management review. 1990;15(4):666-81.
12. Hamidi N. Hasanpor A, Kiai M., and Mousavi SH. The role of human resource management in organizational agility Journal of Industrial Management of faculty of Humanities at Islamic Azad University, Sanandaj Branch. (2009);4 (8):127-11. (In Persion)
13. Aziziasl Sh. Marzoghi R, and Jahani J. Investigating the Relationship between Psychological Empowerment of Human Resources and Organizational Agility from the Perspective of Shiraz University Staff. . Shiraz Shiraz University; (2014). (In Persion)
14. Mirheidari A. Salahshoribehzadi H, and Akhtar S. Investigating the effect of employee empowerment on organizational agility. The first scientific-research conference on management and planning sciences, education and standardization Tehran: Association for the Development and Promotion of Fundamental Science and Technology; (2105). p. 1-10. (In Persion)
15. Horabadi Farahani A, Salimi F. The Study of the Relationship between Employees’ Empowerment and Organizational Agility: A Case Study in Azarab Industrial Company. European Online Journal of Natural and Social Sciences: Proceedings. 2015;4(1 (s)):pp. 1067-75.
16. Estanesti S. The Survey of the Relationship between Employee's Empowerment with Organizations Agility. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 2015;5(8):79-89.
17. Ongori H. A review of the literature on employee turnover. 2007.
18. Petter J, Byrnes P, Choi D-L, Fegan F, Miller R. Dimensions and patterns in employee empowerment: Assessing what matters to street-level bureaucrats. Journal of Public Administration Research and Theory. 2002;12(3):377-400.