نویسنده = ������������ �������� ������
شناسایی موانع مدیریت اثربخش مدیران سازمان های ورزشی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401

علی یحیی نژاد؛ طاهر بهلکه؛ زین العابدین فلاح؛ محمد علی نودهی


تحلیل عاملی مؤلفه های الزام اجرایی قبل از خصوصی سازی ورزش در ایران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 201-222

مجتبی احمدی؛ محمد علی نودهی