نویسنده = علیزایی یوسف آبادی، عمر
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی آثار شیوع ویروس کرونا بر صنعت ورزش

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1203-1232

رضا حیدری؛ احسان اسداللهی؛ عمر علیزایی یوسف آبادی