نویسنده = ������������������ ��������������
بررسی ارتباط بین ویژگی‌های کارآفرینی مدیران با عملکرد در باشگاه‌های ورزشی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 777-792

گیتی تپه رشی؛ محمدرضا اسماعیلی؛ عبدالرضا امیرتاش