نویسنده = ���������� �������������� ��������
بررسی نقش آمیخته بازاریابی در قدرت و تجربه برند پوشاک ورزشی ایران

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401

رضا حیدری؛ امین دهقان قهفرخی؛ داود مودی؛ محمد کمالی


بررسی رابطه و مقایسۀ مهارت‌های ارتباطی مدیران و چرخۀ عمر مشتری در اماکن ورزشی خصوصی و دولتی

دوره 13، شماره 3، آبان 1400، صفحه 783-796

افشار نوری روش؛ محمود گودرزی؛ امین دهقان قهفرخی


تدوین راهکارهای توسعه کیفی آموزش مربیان ورزشی استان گلستان

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 581-600

امین دهقان قهفرخی؛ بهمن طیبی؛ مرجان جسمانی