نویسنده = �������� ���������� ������������ �������� ������