نویسنده = �������� ���������� ��������
استاندارد سازی پرسشنامه بازاریابی عصبی در ورزش

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 613-626

کاظم دانش ثانی؛ علی محمد صفانیا؛ حسین پورسلطانی زرندی