نویسنده = دانش ثانی، کاظم
تعداد مقالات: 1
1. استاندارد سازی پرسشنامه بازاریابی عصبی در ورزش

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 613-626

کاظم دانش ثانی؛ علی محمد صفانیا؛ حسین پورسلطانی زرندی