نویسنده = ���������� ����������������
مروری بر مطالعات استعدادیابی ورزشی

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 400-387

محمدحسین نوری؛ حیدر صادقی