نویسنده = �������������� �������� ������������ ��������
بررسی ارتباط غیرکلامی فروشندگان کالاهای ورزشی و واکنش مشتریان در فروشگاه‌های ورزشی شهر تهران

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 793-804

جعفر ابراهیم نژاد سلامی؛ افسر جعفری؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی