نویسنده = ���������� �������� ��������
شناسایی راهکارهای حفظ و افزایش هواداران فوتبال باشگاه فرهنگی - ورزشی پرسپولیس

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 679-695

ابوالفضل درویشی؛ مینا ناصری پور؛ مرتضی دوستی