نویسنده = �������������� ���������� ����������
انتخاب مکان بهینه به‌منظور ساخت مجموعۀ ورزشی با استفاده از مدل ANP (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی یزد)

دوره 8، شماره 5، دی 1395، صفحه 777-795

محمد ملانوری شمسی؛ مجتبی ملانوری شمسی؛ حمید گنجاییان