نویسنده = ���������� �������� ��������
ارائه مدل توسعه منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی با رویکرد کارآفرینانه با استفاده از نظریه داده بنیاد (مطالعه موردی استان لرستان )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

سعید علی سرلک؛ حمید فروغی پور؛ محمد نیکروان