نویسنده = ���������������� ������������
ارائه مدل ترکیبی ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمان های ورزشی در محیط فازی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401

مهدی سلیمی؛ محبوبه خداپرست؛ جواد محمدی


ارائة مدل برندسازی مکان با رویکرد کلان پروژه‌های تفریحی، ورزشی و گردشگری (مورد مطالعه: استان اصفهان)

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 967-977

مهدی سلیمی؛ محسن طیبی؛ محبوبه خداپرست


ارائه مدل تحلیل خوشه بندی خاکستری در ارزیابی عملکرد و رتبه بندی هیات های ورزشی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 119-136

مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ محبوبه خداپرست