نویسنده = ������������ ��������
ارائة مدل سیستم پویای صنعت ورزش کشور برای دوران پساکرونا با رویکرد نظریة آشوب

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1401-1418

محمد حیدری؛ احسان محمدی ترکمانی؛ مجید جاوید؛ محمد بیات