نویسنده = ���������������� ��������
برازش مدل سواد رسانه ای در ورزش با رویکرد مدل‌یابی معادله ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

حامد نظرویسی؛ مظفر یکتایار؛ حمید قاسمی