نویسنده = ������������ ������ ����������
چرایی عدم تعهد مدیران ورزشی به برنامه‌های استراتژیک

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 463-449

محمد حسن پیمان فر؛ سید یعقوب حسینی