نویسنده = ���������� �������������� ������������
بررسی نقش ارزش ویژۀ برند بر رفتار شهروندی مشتریان باشگاه‌های ورزشی استان مازندران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 343-358

محبوبه عابدی سماکوش؛ معصومه کلاته سیفری