نویسنده = ������ ���������� ��������������
اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر امنیت ورزشگاه‌های فوتبال ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 69-85

مهرعلی همتی نژاد؛ تریسی تیلور؛ محمدحسن قلی زاده؛ رسول فرجی