نویسنده = ضیاء، بابک
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه و آمادگی الکترونیک بر عملکرد کسب وکارهای نوپای ورزشی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 705-721

بابک ضیاء؛ محمد مهدی طوطی فر طهران پور


3. تأثیر ابعاد سرمایۀ فکری در تشخیص فرصت‌های کارآفرینانۀ صنعت ورزش شهر تهران

دوره 7، شماره 5، پاییز 1394، صفحه 657-672

بابک ضیاء؛ مجتبی ناهید؛ محمد مهدی طوطی فر طهران پور